СУДСКИ
ПРЕВЕДУВАЧ

SWORN COURT TRANSLATOR
Macedonian English / Македонски Англиски

We're Macedonian Sworn Court Translators, perform certified and sworn translation of documents. The certification, stamp and signature of an official translator allow you to use the translation for official purposes and authorities. This refers to certificates, deeds, civil, academic, medical, legal documents, etc.
Ние сме овластени Судски преведувачи од Македонски на Англиски и обратно. Ги преведуваме сите можни легално/правни, здравствени, академски, цивилни и други документи.

ПОНУДЕНИ ПРЕВЕДУВАЧКИ УСЛУГИ - МАКЕДОНСКИ НА АНГЛИСКИ *** АНГЛИСКИ НА МАКЕДОНСКИ

ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ

 • Договори/Контракти
 • Судски Одлуки
 • Искази
 • Тестаменти
 • Возачки Дозволи, Пасош
 • Сертификати за Брак/Развод
 • Изводи за Родени/Смртница

ЗДРАВСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ

 • Здравствен запис
 • Евиденција за третман
 • Забни записи
 • Здравствен запис за пациент
 • Евиденција за ментално здравје
 • Медицинска транскрипција
 • Рецепт

ДРУГО

 • Финансиски документи:
  • - Извод од Банка
  • - Документи за Кредити
 • Литература
 • Школски Дипломи и Свидетелства
 • Катастарски документи
 • Технички и Софтвер преводи

TRANSLATION SERVICES OFFERED - MACEDONIAN TO ENGLISH *** ENGLISH TO MACEDONIAN

LEGAL

 • Agreements/Contracts
 • Court Judgements
 • Affidavits
 • Last Wills/Testaments
 • Driver’s Licenses, Passports
 • Birth/Death/Marriage Certificates
 • Divorce Decrees

MEDICAL

 • Health Records
 • Service Treatments Records
 • Dental Records
 • In-Patient Records
 • Mental Health Records
 • Medical Transcripts
 • Prescriptions

OTHER

 • Financial Documents:
  • - Bank Statements, Invoices
  • - Loan Documents
 • Literature & Literary Texts
 • School Diplomas & Transcripts
 • Real Estate Documents
 • Technical & Software Translation

ЕКСПРЕСЕН ПРЕВОД

Експресниот сервис важи за овластени преводи и превод на текст со мал обем. Можеме да понудиме време на испорака од 24 или 48 часа, во многу итни случаи, дури и во истиот ден. Доколку е потребно, може да се обезбедат преводи со прелиминарна електронска верзија.

EXPRESS TRANSLATION

The express service is valid for certified translations and small volume text translations. We can offer a delivery time of 24 or 48 hours, in very urgent cases even on the same day. Sworn translations can also be provided with a preliminary electronic version if needed.

Contact

Ask for a quote emailing us at:

Контакт

За цена наведете колку страни имате и за каков документ се работи на:

Receive updates and special offers